Welkom op onze website

Herfst in het Overbosch

Laatste nieuws

Broedvogelinventarisatie - 2020 in het Overbosch
De inventarisatie is uitgevoerd door Ineke Laroo, Ineke van Dijk en Kees Schilder

Voor het achtste opeenvolgende jaar hebben we de aanwezige broedvogels in 't Overbosch geïnventariseerd in het voorjaar. 't Overbosch is een klein restant van een landgoedbos, dat in de 19e eeuw is aangelegd in de (Romantische) Engelse landschapsstijl. Het ligt als een driehoek langs de Leidse Vaart en de Rijnsburgerweg in Voorhout. Het is ongeveer 3 hectare groot. De aantallen in voorgaande jaren kunnen soms iets afwijken van de getallen genoemd in artikelen over broedvogelinventarisaties in 't Overbosch in eerdere jaargangen van de Strandloper. De reden is dat we alle data hebben ingevoerd in het telproject Broedvogelmonitoring (BMP) van SOVON. Op basis van de telgegevens heeft dit programma het aantal broedgevallen automatisch berekend.1 De tabel laat duidelijk zien dat 2020 een goed broedjaar was voor de vogels in 't Overbosch. Zowel het aantal broedgevallen als het aantal broedende soorten was hoger dan het langjarig gemiddelde. Na een aantal jaren van daling is er weer duidelijk sprake van herstel. Voor zover wij weten zijn in de wijde omgeving geen gebieden te vinden waar de broedvogeldichtheid zo hoog is als in 't Overbosch van Voorhout. De meest voorkomende broedvogels waren de Koolmees, Pimpelmees, Winterkoning, Kauw, Merel, Houtduif, Roodborst en Tjiftjaf. Dat was in de voorgaande jaren ook al zo. Zij zijn samen verantwoordelijk voor 2/3 van alle broedgevallen. In het voorjaar kun je deze vogelsoorten overal in het bos horen zingen.

In dit document staat de volledige tekst, inclusief de tabel.


Officieel afscheid Joep Derksen


In aanwezigheid van veel genodigden en pers is op 25 september 2020 officieel afscheid genomen van Joep Derksen als voorzitter van Stichting Vrienden van het Overbosch. Joep is bijna 9 jaar voorzitter geweest en hij is voor deze en andere inspanningen voor het behoud en verbetering van Het Overbosch door de gemeente Teylingen onderscheiden met de Zilveren Barensteel. Wethouder Van Kempen was speciaal voor deze gelegenheid naar het Overbosch gekomen om Joep toe te spreken en hem de Barensteel en de bijbehorende Oorkonde te overhandigen. Het bestuur had een aantal cadeaus, bloemen voor Patience, zijn vrouw, een dinerbon voor beiden en een minibrug met de naam van de brug, te weten: Joep Derksen brug
Wel met enig voorbehoud want de gemeentelijke commissie moet haar oordeel nog vellen. Na afloop waren er hapjes en drankjes, prima verzorgd door een aantal bestuursleden en vrijwilligers.

Klik hier voor de foto's en klik hier voor de filmpjes Er is een lange (ca 30 minuten) en een korte (ca 10 minuten) versie.


Marianne van der Voort neemt het stokje over van Joep DerksenJoep Derksen neemt afscheid als voorzitter Stichting Vrienden van het Overbosch

Het Overbosch is gegroeid tot groene parel van Voorhout

VOORHOUT – Ruim acht jaar nadat de Stichting Vrienden van het Overbosch het beheer van het Overbosch overnam, draagt de eerste voorzitter en mede-oprichter Joep Derksen het stokje over aan Marianne van der Voort. Zijn tweede termijn als voorzitter is hiermee afgerond en hij kan samen met alle vrijwilligers terugkijken op een uiterst succesvolle periode, waarin het waardevolle bos behouden, onderhouden en verbeterd werd. ,,Hartelijk dank aan alle vrijwilligers en organisaties, die de Vrienden van het Overbosch hebben gesteund en blijven steunen!’’

In 2011 leek het er nog op, dat de turborotonde op de Leidsevaart ten koste zou gaan van een kwart van het Overbosch. De Stichting Vrienden van het Overbosch is opgericht, om het bos te beschermen, onderhouden, verbeteren en tegelijkertijd te overleggen met de verschillende bestuursorganen. Mede hierdoor werden de ontwerptekeningen aangepast en verdween uiteindelijk slechts een hoekje van het Overbosch. Dit verloren gegane stukje natuur is meer dan gecompenseerd met extra natuur in het Overbosch zelf, maar ook de aanplant van een nieuw bos, met honderden bomen, op de grens van Voorhout en Noordwijk; het Klein Overbosch.

Derksen: ,,We begonnen met een klein team van enthousiaste mensen, die één ding gemeenschappelijk hadden: hun passie voor de bosnatuur.’’ Om de inwoners van Teylingen meer waardering te laten krijgen voor het Overbosch zetten de ‘Vrienden’ een sponsoractie op, om een kleischelpenpad aan te leggen. Binnen een half jaar was het benodigde bedrag, ruim 8.000 euro, ingezameld en werd het ‘Vriendenpad’ geopend. Vanaf dat moment kon iedereen met en zonder loopbeperking weer dagelijks van het bos genieten. ,,Veel bezoekers geven complimenten over het Overbosch en deze positieve opmerkingen worden bijzonder gewaardeerd door de vrijwilligers.’’

In het Overbosch, sinds enkele jaren NNN-gebied (Natuur Netwerk Nederland), verschenen tientallen vogel-, bij- en vlindervriendelijke bomen en planten en vele duizenden stinsenplanten, maar ook vogelnestkastjes en eendenkorven. Enkele oudere bomen staan dankzij de stichting op de lijst voor beschermde exemplaren. Kleine kinderen genieten tevens van de stapstammetjes. Vanwege de kwaliteit van het beheren kreeg het Overbosch de Green Flag én de HVK-Restauratieprijs uitgereikt. De jaarlijks terugkerende evenementen ‘Kunst in ’t Overbosch’ en ‘Kunst voor Kids’ werden als eerste Voorhoutse activiteit beloond met de Teylinger Prijs. Alle vrijwilligers (inmiddels enkele tientallen) ontvingen symbolisch een ZAP-speldje, als waardering voor het feit, dat zij zich inzetten om het bos te onderhouden en vrij te houden van zwerfafval. De vlag van het Nationaal Park Hollandse Duinen wapperde in de regio Duin- en Bollenstreek als eerste bij het Overbosch.

Na het overlijden van vice-voorzitter Piet van der Hulst heeft het bestuur zich ingezet om diens allerlaatste ontwerptekening te verwezenlijken: zo ontstond dankzij de leerlingen van de KTS en donaties door onder meer het Luchtkussenfestival en de Rotary Club Voorhout een prachtig nieuw toegangshek. Meerdere families kregen hun eigen ‘babyboom’ en in het Overbosch verschenen overal informatiebordjes met de namen en beschrijvingen van de verschillende bomen. De themawandelingen voor het publiek zijn onverminderd populair en de vogels, egels en vleermuizen genieten van de in het bos aangebrachte broed- en nestelgelegenheden. Recent werd de prachtige bloemenweide, die in de plaats is gekomen van het grasveld, bij de entree geopend.

In april 2020 toonde een CROW-onderzoek aan, dat de kwaliteit van het groen in het Overbosch wordt gewaardeerd op een A+ kwaliteit. ,,Een prachtige kroon op acht jaar hard vrijwilligerswerken!’’ Derksen: ,,Ook zijn er onomkeerbare stappen gezet voor de verdere verbetering van het Overbosch. Zo krijgen we later dit jaar een nieuwe brug over de vijver. Bovendien is de Stichting volop bezig met het realiseren van een betere doorstroming van het water en de aanleg van natuurlijke oevers. Hierdoor verdwijnt het kroos en krijgen salamanders, kikkers en andere amfibieën de kans om een leefwereld in het Overbosch op te bouwen.’’

Maar er is een tijd van komen en gaan. Derksen is heel blij met de bereidheid van Marianne van der Voort om het voorzittersstokje van deze financieel gezonde stichting na het aflopen van zijn tweede termijn, op woensdag 5 augustus, over te nemen. ,,Zij krijgt de steun van het voltallige bestuur en is de afgelopen maanden goed ingewerkt. Onder haar leiding zal het Overbosch, de groene parel van Voorhout, de komende jaren ongetwijfeld floreren.’’ De kennis van Derksen gaat gelukkig niet helemaal verloren; het bestuur heeft hem gevraagd te blijven functioneren als Ambassadeur van de Stichting Vrienden van het Overbosch.


RSIN: 851287499.

De Stichting is geregistreerd als ANBI instelling, giften en donaties vallen onder de giftenaftrek, zie de website van de Belastingdienst voor meer informatie.

Uw giften, legaten, donaties of sponsorgelden kunt u overmaken op: NL69 RABO 0122 3252 22, tnv: Stichting Vrienden van het Overbosch te Voorhout. || Word donateur voor minimaal € 10,- per jaar of donateur voor het leven, eenmalig € 100,- Elk ander bedrag is ook welkom. Voor meer informatie zie: deze flyer.

Ook vrijwilligers zijn meer dan van harte welkom, neem hier een kijkje voor meer informatie over wat het vrijwilliger zijn in het Overbosch nu inhoudt.